Nabór 2024/2025


Link do naboru elektronicznego – https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat/app/index.xhtml

Wykaz kierunków kształcenia 

Technikum

Szkoła Branżowa I Stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI


Zespół Szkół Chemicznych, to największa szkoła ponadgimnazjalna we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach. Do ZSCH uczęszcza około 800 uczniów zarówno z Włocławka jak i z ościennych gmin. To właśnie w „chemiku” kształcą się przyszli kucharze, kelnerzy, hotelarze, fryzjerzy, pracownicy branży turystyczne czy chemicznej. Zespół Szkół Chemiczny, to ponad 75 lat tradycji, która przeplata się z nowoczesnością, wykorzystując nowoczesne techniki kształcenia zawodowego.

Nowy rok szkolny, to kontynuacja dotychczasowych zawodów oraz nowe kierunki.


TECHNIKUM

 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA – NOWOŚĆ

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 325511

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Nauka w szkole na kierunku Technik ochrony środowiska trwa 5 lal i obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne. Do zadań technika ochrony środowiska należeć będzie stała kontrola i monitoring środowiska naturalnego w powietrzu, wodzie i glebie. Absolwent kierunku będzie m.in. określał parametry procesów ochrony środowiska, w tym klasyfikowania i identyfikowania różnego rodzaju odpadów, sporządzania bilansu zanieczyszczeń, prowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie usuwania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Ochrona środowiska obejmuje również działania profilaktyczne i proekologiczne polegające m.in. wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

Kierunek technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku to jedna z najbardziej perspektywicznych specjalizacji. Uczestnictwo w takim programie kształcenia daje wielu korzyści, zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i całego społeczeństwa.

Po pierwsze, ochrona środowiska jest obecnie jednym z najważniejszych problemów, z jakimi mierzy się nasza planeta. Każdego dnia, setki tysięcy ton śmieci i odpadów przemysłowych, trafiają do oceanów, lasów i gleby, powodując nieodwracalne szkody w środowisku. Technik ochrony środowiska to specjalista, który potrafi zrozumieć te zagrożenia i działać na rzecz ich minimalizacji.

Po drugie, w ramach kierunku technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, uczniowie zdobywają wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna. Jest to szczególnie ważne w kontekście dzisiejszych wyzwań klimatycznych, ponieważ odnawialne źródła energii są jednym z kluczowych sposobów na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Po trzecie, specjalista technik ochrony środowiska posiada bardzo dobre perspektywy kariery zawodowej. Przemysł, administracja i inne instytucje są zainteresowane zatrudnieniem takich specjalistów w celu wdrażania polityki ochrony środowiska i realizacji projektów dotyczących energii odnawialnej.

Oprócz tego, uczestnictwo w kierunku technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku daje wiele innych korzyści. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu chemii, biologii i innych dziedzin nauki, co pozwala na bardziej wszechstronne podejście do problemów ochrony środowiska. Ponadto, dzięki praktykom zawodowym, uczniowie mają możliwość zdobycia doświadczenia w pracy na rzecz ochrony środowiska i zwiększenia swoich kompetencji praktycznych.

Podsumowując, uczestnictwo w kierunku technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku to doskonała okazja dla tych, którzy chcą działać na rzecz ochrony środowiska i zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w tej dziedzinie.

Przykładowe miejsca pracy technika ochrony środowiska

 • Laboratoria firm i przedsiębiorstw produkcyjnych wielu branż
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
 • Przedsiębiorstwa miejskie, w tym m.in. wodociągi, stacje uzdatniania, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
 • Komórki naukowo-badawcze
 • Centra edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody
 • Przedsiębiorstwa z branży chemicznej
 • Firmy działające w branży odnawialnych źródeł energii

Wskazania prognoz zapotrzebowania na pracowników – „Barometr Zawodów” (źródło: barometrzawodów.pl) mówią o deficycie poszukujących pracy w branży pracowników ds. ochrony środowiska i bhp. Dotyczy to zarówno miasta Włocławek jak i powiatu włocławskiego. Ponadto o potrzebie kształcenia w tym zawodzie świadczy fakt, iż

w powiecie włocławskim funkcjonuje wiele zakładów przemysłowych, w tym ANWIL należący do Grupy ORLEN. Specjaliści w zakresie kształcenia na kierunku technik ochrony środowiska to również potencjalni pracownicy firm i spółek komunalnych, które zajmują się m.in. gospodarką odpadami, gospodarką wodną i gospodarką cieplną. Kierunek daje również możliwość rozwoju i kontynuowania edukacji na poziomie wyższym, w tym również we włocławskich uczelniach. Na terenie miasta znajduje się wiele zakładów produkcyjnych wyposażonych w laboratoria, w których istnieje zapotrzebowanie na pracowników z tytułem technika ochrony środowiska.

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych.


 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 343404
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
5-letnie technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.

W związku z dużą ilością absolwentów tego kierunku, pracujących w Europie i poza Europą, należy podczas kształcenia ucznia w technikum przygotować go do pracy w nowoczesnych warunkach, zaznajomić z nowymi technologiami i trendami żywieniowymi. Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje uczniów do świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz wyższe dochody gospodarstw domowych powodują chęć spędzania czasu poza domem wraz z rodziną. Nie gotujemy w domach, ale udajemy się do wyspecjalizowanych miejsc lub zamawiamy usługę cateringową do domu. Taki model funkcjonowania rodziny obejmuje również, do niedawna zarezerwowane dla kuchni domowych, tradycyjne uroczystości świąteczne. Dlatego też będą powstawać nowe miejsca pracy dla osób posiadających zawód technika żywienia i usług gastronomicznych. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.
 2. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych.
 3. Podstawy gastronomii.
 4. Technologia gastronomiczna.
 5. Zasady żywienia człowieka.
 6. Język obcy w gastronomii.

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Pracownia technologii gastronomicznej.

Praktyka zawodowa.

 

Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 1. Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej.
 2. Podstawy żywienia dietetycznego.
 3. Usługi gastronomiczne i cateringowe.
 4. Język obcy w gastronomii.

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Informatyka w gastronomii.
 2. Pracownia usług i obsługi konsumenta.

Praktyka zawodowa.

W szkole zajęcia praktyczne odbywają się doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicznych i salach obsługi konsumentów.

 

 


TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 422104

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki turystycznej. Propozycje miejsc pracy dla absolwentów w tym zawodzie obejmują: biura turystyczne, miejsca informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego. Absolwent tego zawodu może zostać zatrudniony jako pracownik branży turystycznej lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki.

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych I i II stopnia.

Program nauczania zawodu technik organizacji turystyki (symbol cyfrowy zawodu 422104) przeznaczony jest dla pięcioletniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej.

Turystyka stanowi jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów usługowych, a jednocześnie ważny element życia społecznego. Tendencje prognozowane w perspektywie najbliższych lat zakładają dalszy jej rozwój i wzrost zapotrzebowania na pracowników obsługi ruchu turystycznego.

Współczesny turysta jest wymagającym klientem, oczekującym od pracownika obsługi turystycznej znajomości jego potrzeb i tworzenia oferty adekwatnej do jego oczekiwań.

Oczekiwania pracodawców w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczą przede wszystkim określonych kwalifikacji w zakresie tworzenia produktu turystycznego i kalkulacji jego kosztów, a także praktycznych umiejętności związanych z jego realizacją. Kolejnymi istotnymi wymogami są: znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych i sporządzania dokumentacji branżowej oraz duża samodzielność. Wśród kompetencji przyszłości, jakich oczekują pracodawcy, dwie są kluczowe: nastawienie na rozwój oraz porównywanie ofert/wyszukiwanie informacji. W obszarze wiedzy i umiejętności biznesowych najważniejsza jest kompetencja związana z umiejętnościami sprzedażowymi.

Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe.

Badania socjologów pokazują, że wśród zawodów, które w ciągu najbliższych 10 lat mogą być najbardziej pożądane na rynku pracy, na podium znajdują się zawody związane z organizacją czasu wolnego. Potwierdzają ten fakt analizy rynku pracy, według których wzrośnie zapotrzebowanie na zawody związane z organizacją czasu wolnego i rozwijaniem zainteresowań oraz hobby. Poszukiwani będą animatorzy oraz organizatorzy imprez turystycznych i okolicznościowych.

 

Propozycje miejsc realizacji praktyk zawodowych dla nauczanych kwalifikacji:

 

Kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: biura turystyczne (organizator turystyki/agent turystyczny), biura organizatorów kongresów i konferencji, inne podmioty świadczące usługi turystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: biura podróży (organizator turystyki, agent turystyczny), placówki świadczenia informacji turystycznej, obiekty hotelarskie, urzędy administracji państwowej (stanowiska związane z organizacją i promocją turystyki), miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza), placówki muzealne, inne podmioty świadczące usługi turystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja Przygotowanie imprez i usług turystycznych HGT.07.

 • Teoretyczne przedmioty zawodowe:
 • Podstawy turystyki
 • Geografia turystyczna
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia projektowania imprez i usług turystycznych
 • Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych
 • Pracownia obsługi turystycznej
 • Praktyka zawodowa

 

Kwalifikacja Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych HGT.08.

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Geografia turystyczna
 • Język obcy zawodowy
 • Marketing usług turystycznych
 • Obsługa turystyczna

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia obsługi turystycznej
 • Pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych
 • Pracownia informacji i promocji turystycznej
 • Praktyka zawodowa

W szkole zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach turystycznych wyposażonych w indywidualne stanowiska komputerowe i wysokiej jakości sprzęt biurowy.


TECHNIK ANALITYK
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311103

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

 

Program nauczania zawodu technik analityk 311103 przeznaczony jest dla pięcioletniego technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej. Analityka jest przykładem dyscypliny naukowej, w której wykorzystywane są osiągnięcia zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i stosowanych w szeregu innych dyscyplin, takich jak: biologia, biochemia, fizyka, informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, metrologia. Rozwój chemii analitycznej oraz metod i technik analitycznych związany jest nie tylko z koniecznością ustalenia składu różnych substancji i materiałów, ale także badaniem przebiegu zjawisk i procesów, czyli określeniem zmiany składu i właściwości próbki w czasie. Kontrola i zapewnienie jakości uzyskiwanych wyników wymaga przestrzegania zasad funkcjonowania laboratoriów analitycznych zgodnie z wymaganiami norm, systemów zarządzania jakością, akredytacji i dobrej praktyki laboratoryjnej.

Możliwości zatrudnienia techników analityków są bardzo duże. Technik analityk może podjąć pracę w laboratorium analiz środowiskowych, w laboratoriach badających środki spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, a przede wszystkim w laboratoriach zakładów przemysłowych. I to nie tylko przemysłu chemicznego, bo przecież prawie każdy zakład przemysłowy bada surowce, wytworzone produkty, a także wodę, ścieki czy powietrze. Technik analityk może pracować na różnych stanowiskach, takich jak: próbobiorca, laborant biochemiczny, mikrobiologiczny, kontroler jakości wyrobów przemysłowych i osoba wykonująca badania analityczne. W sformułowanych – na potrzeby rynku pracy – charakterystykach zawodu laborant (laborant to najczęściej występujące na rynku pracy stanowisko dla analityka).

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Podstawy technik laboratoryjnych
 • Preparatyka chemiczna
 • Język obcy zawodowy w pracy laboratoryjnej

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia technik laboratoryjnych
 • Praktyka zawodowa I

 

Kwalifikacja CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Przedmioty organizowane

 • Chemia analityczna
 • Analityka techniczna
 • Podstawy bioanalityki i analityki środowiskowej
 • Język obcy zawodowy w badaniach analitycznych

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia kontroli laboratoryjnej i procesowej
 • Pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych
 • Praktyka zawodowa II

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych.


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 514105

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

Nauczanie zawodu technik usług fryzjerskich 514105 odbywa się w 5 letnim technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej.

Istotą tego zawodu jest posiadanie wiedzy teoretycznej z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa oraz praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fryzjerskich oraz projektowania i kreowania wizerunku klienta. Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie technika usług fryzjerskich.

W zawodzie istotna jest wrażliwość estetyczna, precyzja, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich, a przede wszystkim odpowiedzialność.

Technik usług fryzjerskich potrafi oceniać stan włosów oraz skóry głowy w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, wykonywać różnorodne zabiegi na włosach i skórze głowy począwszy od diagnozy, pielęgnacji, strzyżenia, zabiegów chemicznych po pełną stylizację fryzur z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.

Zawód technik usług fryzjerskich jest gałęzią rynku szybko rozwijającą się. Firmy dystrybuujące kosmetyki fryzjerskie działające na rynku polskim oferują szkolenia z zakresu różnych technologii i nowatorskich rozwiązań. Uczeń kształcący się w zawodzie musi się wykazać wrażliwością estetyczną, precyzją, wyobraźnią przestrzenną i kolorystyczną, wysoką kulturą osobistą, elokwencją, spostrzegawczością, zdolnością szybkiego podejmowania decyzji i sprawnością manualną podczas wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Należy pamiętać, że zawód technik usług fryzjerskich wiąże się z odpowiedzialnością za wygląd i pośrednio za zdrowie klienta. Konieczna jest świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w usługach bezpośrednich, jakimi są usługi fryzjerskie.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

 • Podstawy fryzjerstwa
 • Aspekty stylizacji we fryzjerstwie
 • Techniki i technologie fryzjerskie
 • Higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim
 • Materiały fryzjerskie
 • Komunikacja interpersonalna i społeczna
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Pracownia fryzjerska (przedmiot praktyczny)

Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 • Projektowanie i estetyka
 • Kreowanie wizerunku
 • Pracownia fryzur artystycznych (przedmiot praktyczny)
 • Praktyka zawodowa

Zajęcia w szkole prowadzone są w doskonale wyposażonych pracowniach fryzjerskich, stylizacji i wizażu.


Szkoła Branżowa I Stopnia

KUCHARZ
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 512001

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po 8-klasowej szkole podstawowej.

Podstawowymi zadaniami kucharza są przechowywanie żywności, produkcja i ekspedycja potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, wykonując przy tym takie czynności, jak: magazynowanie i pobieranie surowców oraz półproduktów, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, wykonywanie obróbki wstępnej surowców, wykonywanie, wykańczanie i ekspedycja różnych potraw. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, regionalne oraz potrawy z kuchni różnych narodów. Zajmuje się przygotowywaniem pełnych posiłków codziennych oraz okolicznościowych. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Technologia gastronomiczna
 • Język obcy w gastronomii

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych

 • Zajęcia praktyczne

Kształcenie odbywa się w szkole w doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicznych oraz w  zakładach gastronomicznych u pracodawcy w realnych warunkach pracy.


KELNER
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 513101

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

 

Realizacja programu nauczania zawodu kelner ma na celu zdobycie przez uczniów niezbędnych umiejętności do pracy przy obsłudze gości w zakładzie gastronomicznym. W procesie kształcenia szczególną uwagę zwraca się na: przygotowanie sali do przyjęcia gości, nakrywanie stołów do różnych posiłków, przyjmowanie zamówień od gości, doradzanie konsumentom w wyborze potraw, podawanie potraw i napojów oraz zachowanie właściwego kierunku obsługi, stosowanie zasad przenoszenia zastawy stołowej, rozliczanie kosztów konsumpcji, porządkowanie stołów po posiłku, przygotowanie i podanie posiłku gościom do pokoju hotelowego, komunikowanie się z gośćmi i pracownikami zakładu gastronomicznego, porozumiewanie się z konsumentami w języku polskim i obcym.

Wykonywanie usług kelnerskich, dla zawodu kelner, odbywa się w pomieszczeniach z odpowiednim wyposażeniem odpowiadającym najnowszej technologii i technice stosowanej w zawodzie: w szkole, z szkolną salą obsługi konsumenta gdzie w ćwiczenia wykonywane są w rzeczywistych warunkach pracy jak w restauracji.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kelner to bardzo poszukiwany zawód na rynku pracy w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba lokali gastronomicznych, a liczba konsumentów korzystających z ich usług także rośnie. Z deklaracji klientów wynika, iż wzrasta głównie zapotrzebowanie na świadczenie usług gastronomicznych wraz z serwisem konsumenckim oraz usług cateringowych.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: KELNER 513101

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna
 • Obsługa gości
 • Podstawy miksologii
 • Język obcy w pracy kelnera

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia technologii gastronomicznej
 • Pracownia obsługi gości
 • Pracownia rozliczenia usług kelnerskich

Skip to content