Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Chmielewska.
 • E-mail: a.chmielewska@mopr.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 423 23 07

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku lub Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Bulwary 4, 87-800 Włocławek lub Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: zschem.wek@gmail.com
 • Telefon: 54 412 54 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku:

Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku zlokalizowany jest w obiekcie przy ul. Bulwary 4

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W jednej bryle budynku Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku wydzielone są dwa obiekty– budynek A i budynek B. Każdy obiekt posiada odrębne drzwi wejściowe.

Wejście główne do szkoły zlokalizowane jest w budynku A, ma szerokość 100 cm z możliwością otwarcia dodatkowego skrzydła i zwiększenia szerokości do 155 cm. Przed wejściem znajdują się trzy stopnie i pochylnia dla wózków. Za wejściem jest 11 stopni prowadzących na poziom korytarzy parteru i platforma do przemieszczania osób niepełnosprawnych na wózkach. Drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. Istnieje możliwość użycia dzwonka zainstalowanego przed wejściem w celu wezwania pomocy. Wejście jest monitorowane. Progów brak.

Wejście do budynku B ma szerokość 85 cm z możliwością otwarcia drugiego skrzydła i zwiększenia szerokości do 130 cm. Prowadzi ono bezpośrednio na pozom korytarza, nie jest ono używane na co dzień. Przed wejściem zlokalizowane są schody (od lewej strony 6 stopni, od prawej 4).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z głównego wejścia do szkoły można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku A m. in.: sekretariatu dyrektora, sekretariatu uczniowskiego, gabinetów dyrektora, wicedyrektora i kierownika gospodarczego, sal, pracowni oraz toalety dla osób niepełnosprawnych, a także dyżurki zlokalizowanej przy wejściu.

Korytarze są płaskie, bez barier jednak wejścia na kolejne kondygnacje i przejścia do budynku B nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (schody). Klamki są na wysokości 110 cm. Drzwi i przejścia mają w większości 90 cm i powyżej, za wyjątkiem kliku wejść do sal i przejść w budynku B, które mają 80 cm.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku A Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Bulwary 4, za wejściem głównym znajduje się platforma do przemieszczania osób niepełnosprawnych na wózkach obsługiwana przez odpowiednio przeszkolonych pracowników obsługi szkoły zgodnie z wymogami producenta i przepisami BHP. Przed wejściem głównym znajduje się pochylnia. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Na parterze budynku A znajduje się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do szkoły znajduje się ogólnodostępny parking miejski bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Zespołu Szkół Chemicznych można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Zespołu Szkół Chemicznych jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:

rodzaje kontrastu:

 • C1 – czarno – żółty
 • C2 – żółto – czarny
 • C3 – czarno – biały
 • C4 – biało – czarny

rodzaje czcionki:

 • A- domyślna czcionka
 • A++ średnia czcionka
 • A+++ duża czcionka

odstępy między znakami oraz wierszami:

 • zmień odstęp między wierszami
 • zmień interlinie

strona obsługuje następujące skróty klawiszowe w wersji o zwiększonej dostępności:

 • TAB – kolejny element
 • SHIFT + TAB – poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F – wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H – strona główna
 • SHIFT + ALT + M – zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 – wybór menu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy.

Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta tekst podstrony

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Skip to content