RODO – informacje

RODO (ochrona i przetwarzanie danych osobowych)

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 Administratorem danych osobowych jest : Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Jadwiga Olejniczak z którą można skontaktować się poprzez email:jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
 2. Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów przetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań wynikających ze statutu ZSCh zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

–  w związku z realizacją zadań wynikających z: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- prawo oświatowe, pozostałych przepisów prawnych, dotyczących realizacji obowiązku ustawowego przez administratora,

– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZSCH na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

– w celu powiadamiania o organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 1. Numer telefonu ucznia, rodzica/opiekuna może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:

– powiadamiania o ważnych terminach związanych z kalendarzem roku szkolnego i innych informacjach

– powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,

– wysyłania monitów oraz powiadomień.

 1. Dane osobowe ucznia, rodzica/opiekuna będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi (nauki). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZSCH. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Odbiorcami danych osobowych ucznia, rodziców/opiekunów będą:

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz ZSCH,

– podmioty świadczące na rzecz ZSCH

– usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,

– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych ucznia, rodziców/opiekunów

 1. Dane osobowe ucznia, rodziców/opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Uczeń, rodzice/opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec ZSCH – zwrocie wypożyczonych materiałów oraz wniesieniu ewentualnych opłat).
 3. Uczniowi, rodzicowi/opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia, rodzica/opiekuna, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych osobowych ucznia, rodziców/opiekunów jest dobrowolne.
 5. Podanie przez ucznia, rodziców/opiekunów danych osobowych jest wymagane przez Zespół Szkół Chemicznych w celu właściwego prowadzenia dokumentacji szkolnej związanej z edukacją ucznia. Odmowa podania danych osobowych ucznia, rodziców/opiekunów skutkuje odmową zapisu do Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.
 6. Dane osobowe ucznia, rodziców/opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla pracowników Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Chemicznych z siedzibą we Włocławku, ul. Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4

– inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Chemicznych jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę             i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych

– Podane przez Panią/Pana dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;

– w procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć

– podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;

– upoważnieni pracownicy administratora,

– instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS,US itp.;

– podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);

– ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku realizacją procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym nauczaniem jest Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku dane adresowe: ul. Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek

2) Z Inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez: email: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

3) Dane osobowe uczniów ( w tym ich rodziców, opiekunów prawnych) pracowników (nauczycieli) będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem      i zwalczaniem COVID- 19.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z realizacją: – Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, – Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 poz. 164 t.j.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach kształcenia na odległość.

6) Pani/Pana dane nie są przekazywane do poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Dane będą przechowywane przez czas korzystania z platformy edukacyjnej.

8) Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa.

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana/ dane osobowe mogą [i]podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i mogą podlegać profilowaniu.


KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS)
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY/PRAKTYKANTA
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


ZGODA NA PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika – uczestnika PPK
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU DANYCH W POUFNOŚCI
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA I RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKOŁY/PLACÓWKI
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA przetwarzania danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych
w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ O PRACĘ
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – dotycząca zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia Religii
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


COOKIES
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM
MONITORINGU WIZYJNEGO

POBIERZ – MS Word
POBIERZ – PDF

Skip to content