zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

Regulamin rekrutacji

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIAORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkól I stopnia:
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I techników
i branżowych szkół I stopnia
UWAGA: kandydaci do klasy w zawodzie fryzjer (szkoła branżowa) muszą dołączyć zaświadczenie z zakładu fryzjerskiego w jakim  będzie odbywać się praktyka
(to jest warunek przyjęcia wniosku) 
od 16 maja 2022r.
do 21 czerwca 2022r.
do godz.15.00
od 25 lipca 2022r.
od godz. 12.00
do 1 sierpnia 2022r.do godz. 15.00
2 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania

na badanie lekarskie :

1. do  lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie  oraz badania w celu uzyskania  orzeczenia do celów sanitarno -epidemiologicznych czyli orzeczenia
o zdolności wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 

2. na badania (do „sanepidu”) sanitarno-epidemiologiczne ( badań w „sanepidzie”
nie robią kandydaci w zawodzie technik analityk i technik technologii chemicznej oraz fryzjer
w szkole branżowej))

 od 16 maja 2022r.

 do 20 lipca 2022r.

od 25 lipca 2022 r.

do 9 sierpnia 2022 r

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

(dostarczamy TYLKO do szkolny pierwszego wyboru I)
– świadectwo ukończenia szkoły- można dostarczać oryginalne

– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty- można dostarczać oryginalne

– 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),

– kartę zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

– badania lekarskie (jeśli już są wykonane)

– w rekrutacji dodatkowo punktowany (1pkt). jest udział w wolontariacie.

należy przedstawić zaświadczenie.
 oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,

 z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

 

od 24 czerwca 2022r.

do 12 lipca 2022r.
do godz. 15.00

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy technikum, branżowej szkoły I stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanychw oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 12 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2022r.

godz. 12.00

9 sierpnia 2022r.

godz. 12.00

7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
W przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia także wyników badań lekarskich

do 22 lipca 2022

do godz. 15.00

do 11 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

15 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2022r.

godz. 12.00

12 sierpnia 2022 r.

godz. 12.00

16 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w klasach I liceów techników i branżowych szkół
I stopnia poprzez wypełnienie formularza on-line udostępnionego pod adresem:https://docs.google.com/forms/d/e/l FAIpOLSeR-

K9TW1bBlhCWQDXODir1bDbpn5wB9hr6r9uv9PDcC42Ug/viewform

 

25 lipca 2022 r.

 

12 sierpnia 2022 r.

 

Kandydaci we wniosku o przyjęcie do szkoły wskazują wybór dowolnej liczby oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, Pamiętać należy o tzw. „szkole pierwszego wyboru” (tzn. szkoła do której chciałby chodzić) tj. na pierwszym miejscu wskazujemy (WSKAZUJE) szkołę, do której składać będzie także wydrukowany wniosek .
2 . ZDARZA SIĘ, ŻE kandydat nie zawsze przyjmowany jest do „szkoły pierwszego wyboru”. Jeżeli liczba punktów nie pozwoli na przyjęcie do oddziału w „szkole pierwszego wyboru” kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, (jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia,)
6. W poszczególnych profilach dodatkowo punktujemy:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik hotelarstwa, technik organizacji  turystki: informatyka i geografia
  • technik analityk, technik technologii żywności: biologia i chemia,
  • technik usług fryzjerskich: informatyka i biologia
  • Branżowa Szkoła  I Stopnia kucharz, kelner, fryzjer: plastyka i  informatyka,


Dodatkowe informacje:

1.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

 

Nabór  odbywa się w systemie elektronicznym opartym na następujących zasadach:

 1. kandydaci we wniosku o przyjęcie do szkoły wskazują wybór dowolnej liczby oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, Pamiętać należy o tzw. „szkole pierwszego wyboru” (tzn. szkoła do której chciałby chodzić) tj. na pierwszym miejscu wskazujemy szkołę, do której składać będzie także wydrukowany wniosek .
 2. kandydat nie zawsze przyjmowany jest do „szkoły pierwszego wyboru”. Jeżeli liczba punktów nie pozwoli do przyjęcia do oddziału w „szkole pierwszego wyboru” kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia,
 3. dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym:
  a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  b) ocena zachowania.
 4. kandydaci są przyjmowani do wybranych przez siebie oddziałów w kolejności uzyskanej liczby punktów, aż do zapełnienia oddziału w liczbie 30 uczniów.
 5. zajęcia edukacyjne, których oceny przeliczane są na punkty we wszystkich profilach to: język polski i matematyka .
 6. W poszczególnych profilach dodatkowo punktujemy:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich : informatyka i biologia
  • technik hotelarstwa, technik organizacji  turystki: informatyka i geografia
  • technik analityk, technik technologii chemicznej: biologia i chemia,
  • technik usług fryzjerskich: informatyka i biologia
  • Branżowa Szkoła  I Stopnia kucharz, kelner, fryzjer: plastyka i  informatyka,
 1. kandydatów przyjętych do oddziałów: kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz od dnia 1 września 2021r.  na zajęcia praktyczne obowiązywać będzie strój roboczy tj.- biały płócienny fartuch oraz nakrycie głowy.  Należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty składane są w trakcie przyjmowania kandydata do szkoły zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego.

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu naboru elektronicznego i podpisany przez kandydata oraz opiekuna prawnego);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia (od szkolnej pielęgniarki);
 • zaświadczenie lekarskie oraz  orzeczenie  od lekarza medycyny pracy
 • 3 aktualne zdjęcia. (legitymacyjne)

 

Skip to content