Regulamin rekrutacji

 1. Określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych pięcioletniego technikum i trzyletnich branżowych szkól I stopnia:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I techników
i branżowych szkół I stopnia
UWAGA: kandydaci do klasy w zawodzie fryzjer (szkoła branżowa) muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie z zakładu fryzjerskiego w którym kandydat będzie odbywać praktykę (zaświadczenie jest warunkiem przyjęcia wniosku).
Wykaz zakładów fryzjerskich przyjmujących uczniów na praktykę dostępny na str. internetowej : http://www.cech-wloclawek.pl/?p=zrzeszeni
 

od 13 maja 2024r.
do 14 czerwca 2024r.

do godz.15.00

 

od 22 lipca 2024r.
od godz. 12.00
do 29 lipca 2024r.

do godz. 15.00

2 Wydanie przez szkołę skierowania  na badanie lekarskie :

1. do  lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie  oraz badania w celu uzyskania  orzeczenia do celów sanitarno -epidemiologicznych czyli orzeczenia
o zdolności wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 

2. na badania (do „sanepidu”) sanitarno-epidemiologiczne.
(badań w „sanepidzie”  nie robią kandydaci w zawodzie technik analityk i technik ochrony środowiska oraz fryzjer w szkole branżowej)

 

od 13 maja 2024r.

 do 17 lipca 2024r.

 

od 22 lipca 2024 r.

do 6 sierpnia 2024 r

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

(niżej wymienione dokumenty dostarczamy TYLKO do szkolny pierwszego wyboru)
– świadectwo ukończenia szkoły- można dostarczać oryginalne

– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty- można dostarczać oryginalne

– 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),

– kartę zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

– zaświadczenie i orzeczenie lekarskie (jeśli badania są już wykonane)

– w rekrutacji dodatkowo punktowany jest udział w wolontariacie.

    Udział w wolontariacie  MUSI BYĆ WPISANY NA ŚWIDECTWIE.
 w tym terminie możliwa jest ewentualna zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

 

od 25 czerwca 2024r.

do 9 lipca 2024r.
do godz. 15.00

 
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy technikum, branżowej szkoły I stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 10 lipca 2024 r.

 

do 31 lipca 2024 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16 lipca 2024r.

godz. 12.00

 

6 sierpnia 2024r.

godz. 12.00

6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia kandydata do szkoły.

Potwierdzenie woli polega na  przedłożeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem  przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej 
oraz wyników badań lekarskich

do 19 lipca 2024r.

do godz. 15.00

 

do 8 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
22 lipca 2024r.

godz. 12.00

 

9 sierpnia 2024r.

godz. 12.00

 

Regulamin rekrutacji 2024/2025

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024r   określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów
na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkole I stopnia w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku

 • 13 maja-14 czerwca (do godz. 15:00)– składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych; (rejestracja wniosku na wloclawek.edu.com.pl , wydruk wniosku, podpisanie i dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru)
 • 13 maja-17 lipca wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie;
 • 25 czerwca- 9 lipca składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
  i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być oryginalne) oraz uzupełnienie wniosku o: (niżej wymienione dokumenty dostarczamy TYLKO do szkolny pierwszego wyboru) 

– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty- można dostarczać oryginalne

– 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),

– kartę zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

– zaświadczenie i orzeczenie lekarskie (jeśli badania są już wykonane)

– w rekrutacji dodatkowo punktowany jest udział w wolontariacie.

Udział w wolontariacie  MUSI BYĆ WPISANY NA ŚWIDECTWIE.

 • 25 czerwca- 9 lipca –możliwość zmiany wniosku z uwagi na zmianę szkół
 • 16 lipca o godz. 12:00–  publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 16-19 lipca, do godz. 15:00– potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 22 lipca, o godz. 12:00– publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dodatkowe informacje:

         Nabór  odbywa się w systemie elektronicznym opartym na następujących zasadach:

 1. kandydaci we wniosku o przyjęcie do szkoły wskazują wybór dowolnej liczby oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach,
  ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, Pamiętać należy o tzw. „szkole pierwszego wyboru” (tzn. szkoła, do której chciałby chodzić) tj. na pierwszym miejscu wskazujemy szkołę, do której składać będzie także wydrukowany wniosek .
 2. kandydat nie zawsze przyjmowany jest do „szkoły pierwszego wyboru”. Jeżeli liczba punktów nie pozwoli do przyjęcia do oddziału w „szkole pierwszego wyboru” kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia,
 3. dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria,
  w porządku hierarchicznym:
  a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  b) ocena zachowania.
 4. kandydaci są przyjmowani do wybranych przez siebie oddziałów w kolejności uzyskanej liczby punktów, aż do zapełnienia oddziału
  w liczbie 30 uczniów.
 5. zajęcia edukacyjne, których oceny przeliczane są na punkty we wszystkich profilach to: język polski i matematyka .
 6. W poszczególnych profilach dodatkowo punktujemy:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych, : chemia i biologia
  • technik organizacji  turystki: informatyka i geografia
  • technik analityk, technik ochrony środowiska, : biologia i chemia,
  • technik usług fryzjerskich: chemia biologia
  • Branżowa Szkoła  I Stopnia kucharz, kelner, fryzjer: plastyka i  informatyka,
 7. kandydatów przyjętych do oddziałów: kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz od dnia 1 września 2024r.  na zajęcia praktyczne obowiązywać będzie strój roboczy tj.- biały płócienny fartuch oraz nakrycie głowy.  Należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

 

Skip to content