Regulamin rekrutacji

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023r określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkól I stopnia w Zespole szkół Chemicznych we Włocławku.

 

 1. Określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkól I stopnia:
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I techników
i branżowych szkół I stopnia
UWAGA: kandydaci do klasy w zawodzie fryzjer (szkoła branżowa) muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie z zakładu fryzjerskiego w jakim  będzie odbywać się praktyka  (to jest warunek przyjęcia wniosku). Wykaz zakładów fryzjerskich przyjmujących uczniów na praktykę dostępny na http://www.cech-wloclawek.pl/?p=zrzeszeni

 

od 15 maja 2023r.
do 16 czerwca 2023r.

do godz.15.00

od 24 lipca 2023r.
od godz. 12.00
do 31 lipca 2023r.

do godz. 15.00

2 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania

na badanie lekarskie :

1. do  lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie  oraz badania w celu uzyskania  orzeczenia do celów sanitarno -epidemiologicznych czyli orzeczenia
o zdolności wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 

2. na badania (do „sanepidu”) sanitarno-epidemiologiczne (badań w „sanepidzie”  nie robią kandydaci w zawodzie technik analityk i technik ochrony środowiska oraz fryzjer w szkole branżowej)

 od 15 maja 2023r.

 do 19 lipca 2023r.

od 24 lipca 2023 r.

do 8 sierpnia 2023 r

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

(dostarczamy TYLKO do szkolny pierwszego wyboru I)
– świadectwo ukończenia szkoły- można dostarczać oryginalne

– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty- można dostarczać oryginalne

– 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),

– kartę zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

– zaświadczenie i orzeczenie lekarskie (jeśli badania są już wykonane)

– w rekrutacji dodatkowo punktowany jest udział w wolontariacie.

Udział w wolontariacie  MUSI BYĆ WPISANY NA ŚWIADECTWIE.
 oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,

 z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

od 27 czerwca 2023r.

do 11 lipca 2023r.
do godz. 15.00

 
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy technikum, branżowej szkoły I stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 17 lipca 2022 r. do 7 sierpnia 2023 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18 lipca 2023r.

godz. 12.00

7 sierpnia 2023r.

godz. 12.00

7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia kandydata do szkoły.

Potwierdzenie woli polega na  przedłożeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  oraz wyników badań lekarskich

do 21 lipca 2023r.

do godz. 15.00

do 10 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 lipca 2023r.

godz. 12.00

11 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00

9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w klasach I liceów techników i branżowych szkół
I stopnia poprzez wypełnienie formularza on-line udostępnionego pod adresem:

 

 

25 lipca 2023 r.

 

14 sierpnia 2023 r.

 

 

Dodatkowe informacje:

Nabór  odbywa się w systemie elektronicznym opartym na następujących zasadach:

 1. kandydaci we wniosku o przyjęcie do szkoły wskazują wybór dowolnej liczby oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, Pamiętać należy o tzw. „szkole pierwszego wyboru” (tzn. szkoła do której chciałby chodzić) tj. na pierwszym miejscu wskazujemy szkołę, do której składać będzie także wydrukowany wniosek .
 2. kandydat nie zawsze przyjmowany jest do „szkoły pierwszego wyboru”. Jeżeli liczba punktów nie pozwoli do przyjęcia do oddziału w „szkole pierwszego wyboru” kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia,
 3. dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym:
  a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  b) ocena zachowania.
 4. kandydaci są przyjmowani do wybranych przez siebie oddziałów w kolejności uzyskanej liczby punktów, aż do zapełnienia oddziału w liczbie 30 uczniów.
 5. zajęcia edukacyjne, których oceny przeliczane są na punkty we wszystkich profilach to: język polski i matematyka .
 6. W poszczególnych profilach dodatkowo punktujemy:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych, : informatyka i biologia
  • technik organizacji  turystki: informatyka i geografia
  • technik analityk, technik ochrony środowiska, technik technologii chemicznej: biologia i chemia,
  • technik usług fryzjerskich: informatyka i biologia
  • Branżowa Szkoła  I Stopnia kucharz, kelner, fryzjer: plastyka i  informatyka,
 7. kandydatów przyjętych do oddziałów: kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz od dnia 1 września 2023r.  na zajęcia praktyczne obowiązywać będzie strój roboczy tj.- biały płócienny fartuch oraz nakrycie głowy.  Należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty składane są w trakcie przyjmowania kandydata do szkoły zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego.

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu naboru elektronicznego i podpisany przez kandydata oraz opiekuna prawnego);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia (od szkolnej pielęgniarki);
 • zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie  od lekarza medycyny pracy
 • 3 aktualne zdjęcia. (legitymacyjne)
Skip to content