TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311603

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Zawód technik technologii chemicznej 311603 uzyskuje się w pięcioletnim technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej.

W toku kształcenia uczeń nabywa umiejętności związane z wytwarzaniem półproduktów i produktów chemicznych, użytkowaniem maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, kontrolowaniem przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego, organizacją procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, wykonywaniem badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

Do typowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika technologii chemicznej należy wytwarzanie różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz nadzorowanie procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego. poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów.

Technik technologii chemicznej sporządza dokumentację produkcji dla obsługiwanego ciągu technologicznego oraz współpracuje z innymi służbami w zakładzie nadzorowania procesów  technologicznych. Ponadto może wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych, kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów  i półproduktów.

Po uzyskaniu certyfikatu technika technologii chemicznej i zdaniu matury, absolwent może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą.

Branża chemiczna należy do jednej z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Polski przemysł chemiczny jest liderem w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy. Według danych GUS, sektor chemiczny w Polsce tworzy około 300 tysięcy miejsc pracy, co stanowi 11% zatrudnienia w przemyśle ogółem. W latach 2010-2016 tempo wzrostu produkcji chemicznej, która została sprzedana, wynosiło 5,7%. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją procesów produkcji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych stosowanych w kontroli parametrów procesowych i w metodach analitycznych. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w innowacyjnych technologiach wytwarzania półproduktów i produktów, co daje ogromne szanse na rynku pracy średniemu personelowi branży chemicznej. Z uwagi na fakt, jak ogromną rolę odrywa przemysł chemiczny w polskiej gospodarce, należy wspierać jego rozwój i inwestować w rozwój kadry w sektorze chemicznym. Technik technologii chemicznej może znaleźć zatrudnienie takich działach przemysłu chemicznego jak: przemysł petrochemiczny ;przemysł sodowy; przemysł kwasu siarkowego; przemysł nawozów sztucznych; przemysł tworzyw sztucznych; przemysł włókien sztucznych przemysł farmaceutyczny; przemysł kosmetyczny; przemysł środków pomocniczych środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.; przemysł gumowy; przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych; przemysł farb i lakierów.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

  • Bhp w przemyśle chemicznym
  • Maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym
  • Podstawy procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
  • Język obcy. zawodowy w technologii chemicznej

CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

  • Podstawy analityki chemicznej
  • Technologia chemiczna
  • Język obcy. zawodowy w technologii chemicznej

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

  • Pracownia kontroli laboratoryjnej
  • Pracownia projektowania procesów technologicznych

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych.

Skip to content