Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Projekty statutów szkolnych – konsultacje

Szanowni Państwo, publikujemy projekty Statutów Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku w celu konsultacji.

Publikujemy projekty statutów funkcjonujących w naszej szkole w celu konsultacji (pdf, Acrobat Reader):

Statut Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku
Statut Technikum nr 2 w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku

Konsultacje trwają do 28 stycznia 2024 roku
Ewentualne sugestie, wnioski, propozycje proszę kierować przez dziennik elektroniczny lub na adres mailowy szkoły: zschem.wek@gmail.com

Poniżej lista zmian w podziale na typ szkoły:


Statut Technikum

Rozdział 6 §11, pkt. 1, ppkt. 22 – zyskuje brzmienie

…”uczniowie szkoły mogą opuścić budynek szkoły jedynie po zakończeniu lekcji zgodnie z planem obowiązkowych zajęć w szkole lub w szczególnych przypadkach na wniosek pisemny ucznia pełnoletniego lub wniosek pisemny rodzica/prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego. Wniosek musi zawierać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. Fakt opuszczenia szkoły zostaje odnotowany w księdze wyjść. W razie konieczności zwolnienia uczniów z obowiązkowych zajęć będą potwierdzane telefonicznie z opiekunem prawnym.”

 

Uzasadnienie:

Zapis ten jest odpowiedzią na wnioski rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich o niemożności odebrania osobistego ucznia ze szkoły ze względu na obowiązki zawodowe i inne. Uczniowie pełnoletni traktowani jako osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą występować o zwolnienie z zajęć bez pośrednictwa rodziców. Należy mieć jednak na uwadze, że zwolnienie z obowiązku brania udziału w zajęciach edukacyjnych musimy odnieść również do obowiązków ucznia, zatem postępowanie ucznia nie może świadczyć o uchylaniu się od wykonywania obowiązku regularnego uczęszczania na zajęcia oraz może być powodem do wyciągnięcia konsekwencji.

 

 

Statut Technikum

Rozdział 6 §11, pkt. 2, ppkt. 15 – zyskuje brzmienie

…”usprawiedliwiania nieobecności:

 1. wychowawca klasy, usprawiedliwia w dzienniku elektronicznym nieobecność ucznia na lekcjach na prośbę:
  • rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego
  • ucznia pełnoletniego,
 2. usprawiedliwianie nieobecności ucznia niepełnoletniego następuje w formie pisemnej na kartce, przez dziennik elektroniczny – konto rodzica/opiekuna prawnego lub po przedstawieniu innego dokumentu (np. wezwania sądowego/urzędowego, zaświadczenia itp.),
 3. uczeń pełnoletni może złożyć oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych. Oświadczenie ucznia podlega ocenie nauczyciela, pedagoga, dyrektora – odpowiedzialnego za dokonanie czynności usprawiedliwienia, co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Fakt złożenia oświadczenia nie jest równoznaczny z usprawiedliwieniem godzin nieobecności,
 4. rodzice/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia powrotu ucznia do szkoły zgodnie z zasadami przedstawionymi w ppkt. b, c,
 5. wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły może skontaktować się z rodzicem ucznia w celu potwierdzenia usprawiedliwienia,
 6. niespełnienie w/w warunków skutkuje uznaniem nieobecności
  za nieusprawiedliwioną,
 7. W przypadkach spornych rodzic, bądź pełnoletni uczeń ma prawo odwołać się od decyzji wychowawcy do Dyrektora szkoły.”

 

Uzasadnienie:

Zapis ten jest odpowiedzią na wnioski rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich, aby umożliwić usprawiedliwianie godzin nieobecności z wykorzystaniem dziennika elektronicznego – z konta rodzica, oraz w formie pisemnej. Jednocześnie zrezygnowano z kart usprawiedliwień – jako podstawowej formy usprawiedliwiania ucznia. Zmieniono również czas dostarczenia usprawiedliwienia na 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia powrotu ucznia do szkoły.

 

 

Statut Technikum

Rozdział 8 §44, pkt. 2 – wykreślone, pkt. 1 – zyskuje brzmienie: Ocena okresowa nie może wynikać tylko z jednej oceny bieżącej, a powinna być rzetelną oceną zdobytej przez ucznia wiedzy oraz umiejętności w odniesieniu do wymagań edukacyjnych.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty – ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Statut Technikum

Rozdział 8 §46 – zyskuje brzmienie: Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją w formie ustnej.

 

Uzasadnienie:
Zmiana wynikająca z konieczności uszczegółowienia zasad uzasadnienia ocen przez nauczyciela.  

 

 

Statut Technikum

Rozdział 8 §49, pkt. 1.1. – zyskuje brzmienie: stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności obejmujące 100% wiadomości określonych przez program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

 

Uzasadnienie:

ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Statut Technikum

Rozdział 8 §49, pkt. 1.7. – wykreślony

 

Uzasadnienie:

Zasady związane z ocenianiem regulują zapisy ustawy o Systemie Oświaty. Nie ma Zatem konieczności tworzenia PSO, a ocenianie ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które obejmuje również: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia ocen śródrocznych rocznych.


 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Rozdział 6 §11, pkt. 1, ppkt. 22 – zyskuje brzmienie

…”uczniowie szkoły mogą opuścić budynek szkoły jedynie po zakończeniu lekcji zgodnie z planem obowiązkowych zajęć w szkole lub w szczególnych przypadkach na wniosek pisemny ucznia pełnoletniego lub wniosek pisemny rodzica/prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego. Wniosek musi zawierać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. Fakt opuszczenia szkoły zostaje odnotowany w księdze wyjść. W razie konieczności zwolnienia uczniów z obowiązkowych zajęć będą potwierdzane telefonicznie z opiekunem prawnym.”

 

Uzasadnienie:

Zapis ten jest odpowiedzią na wnioski rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich o niemożności odebrania osobistego ucznia ze szkoły ze względu na obowiązki zawodowe i inne. Uczniowie pełnoletni traktowani jako osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą występować o zwolnienie z zajęć bez pośrednictwa rodziców. Należy mieć jednak na uwadze, że zwolnienie z obowiązku brania udziału w zajęciach edukacyjnych musimy odnieść również do obowiązków ucznia, zatem postępowanie ucznia nie może świadczyć o uchylaniu się od wykonywania obowiązku regularnego uczęszczania na zajęcia oraz może być powodem do wyciągnięcia konsekwencji.

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Rozdział 6 §11, pkt. 2, ppkt. 15 – zyskuje brzmienie

…”usprawiedliwiania nieobecności:

 1. wychowawca klasy, usprawiedliwia w dzienniku elektronicznym nieobecność ucznia na lekcjach na prośbę:
  • rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego
  • ucznia pełnoletniego,
 2. usprawiedliwianie nieobecności ucznia niepełnoletniego następuje w formie pisemnej na kartce, przez dziennik elektroniczny – konto rodzica/opiekuna prawnego lub po przedstawieniu innego dokumentu (np. wezwania sądowego/urzędowego, zaświadczenia itp.),
 3. uczeń pełnoletni może złożyć oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych. Oświadczenie ucznia podlega ocenie nauczyciela, pedagoga, dyrektora – odpowiedzialnego za dokonanie czynności usprawiedliwienia, co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Fakt złożenia oświadczenia nie jest równoznaczny z usprawiedliwieniem godzin nieobecności,
 4. rodzice/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia powrotu ucznia do szkoły zgodnie z zasadami przedstawionymi w ppkt. b, c,
 5. wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły może skontaktować się z rodzicem ucznia w celu potwierdzenia usprawiedliwienia,
 6. niespełnienie w/w warunków skutkuje uznaniem nieobecności
  za nieusprawiedliwioną,
 7. W przypadkach spornych rodzic, bądź pełnoletni uczeń ma prawo odwołać się od decyzji wychowawcy do Dyrektora szkoły.”

 

Uzasadnienie:

Zapis ten jest odpowiedzią na wnioski rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich, aby umożliwić usprawiedliwianie godzin nieobecności z wykorzystaniem dziennika elektronicznego – z konta rodzica, oraz w formie pisemnej. Jednocześnie zrezygnowano z kart usprawiedliwień – jako podstawowej formy usprawiedliwiania ucznia. Zmieniono również czas dostarczenia usprawiedliwienia na 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia powrotu ucznia do szkoły.

 

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Rozdział 8 §44, pkt. 2 – wykreślone, pkt. 1 – zyskuje brzmienie: Ocena okresowa nie może wynikać tylko z jednej oceny bieżącej, a powinna być rzetelną oceną zdobytej przez ucznia wiedzy oraz umiejętności w odniesieniu do wymagań edukacyjnych.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty – ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Statut Technikum

Rozdział 8 §46 – zyskuje brzmienie: Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją w formie ustnej.

 

Uzasadnienie:
Zmiana wynikająca z konieczności uszczegółowienia zasad uzasadnienia ocen przez nauczyciela.  

 

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Rozdział 8 §49, pkt. 1.1. – zyskuje brzmienie: stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności obejmujące 100% wiadomości określonych przez program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

 

Uzasadnienie:

ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Rozdział 8 §49, pkt. 1.7. – wykreślony

 

Uzasadnienie:

Zasady związane z ocenianiem regulują zapisy ustawy o Systemie Oświaty. Nie ma Zatem konieczności tworzenia PSO, a ocenianie ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które obejmuje również: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia ocen śródrocznych rocznych.


 

Statut Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku

 

Rozdział §54

 

W szkole obowiązują Standardy Ochrony Małoletnich, które uregulowane ustawą z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2024.

Uzasadnienie: 
Wynika z konieczności wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich z dniem 15 lutego 2024r, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodziny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

sty 25, 2024

Skip to content