Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Regulamin przyznawania i wypłacania nagród pieniężnych za wyniki w nauce w klasie patronackiej

Poniżej publikujemy zapis regulaminu dot. przyznawania i wypłacania jednorazowych nagród pieniężnych za najlepsze wyniki w nauce uczniom kształcącym się na profilu technik technologii chemicznej w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku objętych patronatem przez ANWIL S.A.

REGULAMIN   

przyznawania i wypłacania jednorazowych nagród pieniężnych za najlepsze wyniki w nauce uczniom kształcącym się na profilu technik technologii chemicznej w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku objętych patronatem przez ANWIL S.A.

 

& 1

 1. Jednorazowa nagroda pieniężna  za  najlepsze  wyniki w nauce  przyznawana jest      uczniom klasy o profilu technik technologii chemicznej  w roku szkolnym 2016/2017 po    klasyfikacji rocznej.
 2. Jednorazową nagrodę pieniężną  może otrzymać uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z kryteriów określonych w & 3 z  zastrzeżeniem zapisów w & 2.

 

& 2

 1. Koniecznymi kryteriami, które uczeń musi spełnić aby otrzymać jednorazową nagrodę w      wyniku  klasyfikacji rocznej 2016/2017 jest uzyskanie:
  a) oceny z zachowania bardzo dobrej lub wzorowej
  b) średniej oceny 4,5 lub powyżej
 2. Nie spełnienie kryteriów określonych w punkcie powyżej dyskwalifikuje ucznia do przyznania jednorazowej nagrody.

 

& 3

Punkty przyznaje się odpowiednio:

a) średnia ocen za dany rok szkolny

 • od 4,5 do 4,74      –    1 punkt
 • od 4,75 do 4,99 –    2 punkty
 • od 5,00 do 5,24 –    3 punkty
 • powyżej 5,25 –    4 punkty

b) za szczególne osiągnięcia w nauce:

 • uczestnik szkolnej i powiatowej olimpiady, konkursu – 1 punkt
 • uczestnik wojewódzkiej olimpiady, konkursu – 2 punkty
 • laureat lub finalista wojewódzkiej olimpiady, konkursu – 3 punkty
 • uczestnik ogólnopolskiej olimpiady, konkursu – 4 punkty
 • laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady, konkursu – 5 punktów

c)za zaangażowanie na rzecz szkoły lub środowiska

 • współorganizację apelu z okazji Dnia Patronki szkoły – 1 punkt
 • współorganizację Seminarium Ekologicznego – 2 punkty
 • współorganizację Dni Otwartych, Happeningów – 3 punkty
 • udział w programie badawczym – 4 punkty

d) za wyniki z testu wiedzy o ANWILU S.A:

 • 70 % – 79% poprawnych odpowiedzi – 1 punkt
 • 80% – 89% poprawnych odpowiedzi – 2 punkty
 • 90% – 99% poprawnych odpowiedzi – 3 punkty
 • 100% poprawnych odpowiedzi – 4 punkty

                         

& 4

 

 1. Jednorazową nagrodę pieniężną otrzymuje trzech najlepszych uczniów , którzy uzyskali najwyższą  liczbę punktów określonych w & 2 i & 3.

                       

& 5

 1. Test wiedzy o ANWILU S.A  przeprowadzony zostanie w terminie do 22 czerwca roku 2017 roku.

 

& 6

 1. O przyznaniu nagród jednorazowych dla uczniów decyduje Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych w terminie do 22. 06.2017r. w składzie:
 • wicedyrektor  – przewodniczący komisji
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych chemicznych
 • wychowawca klasy uczniów kształcących się na profilu technik technologii chemicznej

b) Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący

c) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych

d) W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów

W przypadku gdy liczba uczniów spełniających kryterium określone w &2 i &3 jest większa niż liczba jednorazowych nagród do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu nagrody mają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczę punktów z testu wiedzy o Anwilu.

 

& 7

           

Wysokość nagród ustala się odpowiednio:

I   nagroda 1200 zł brutto  ( 984 zł netto)
II  nagroda 600 zł brutto  (492 zł netto)
III nagroda 400 zł brutto  (328 zł netto)

 

Wypłata nagród zostanie przekazana na konto osobiste ucznia lub opiekuna prawnego  w terminie 14 dni od zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

 

& 8

 1. Regulamin przyznawania  nagrody za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów klasy patronackiej  zostanie opublikowany na stronie  internetowej Zespołu Szkół Chemicznych.

Regulamin w wersji MS WORD – POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

cze 9, 2017

Skip to content