Ważne terminy do naboru – rok szkolny 2020/2021

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

  • TECHNIKUM Nr 2
  • BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr 2

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

 

od 11 maja 2020 r. (poniedziałek) do 23 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00

od 11 maja 2020 r. (poniedziałek) do 14 lipca 2020 r. (wtorek)

 

od 22 lipca 2020 r. (środa)  do 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 22 lipca 2020 r. (środa) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek)

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 26 czerwca 2020 r. (piątek)

do 30 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00

—-
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 24 czerwca 2020 r. (środa) do 29 lipca 2020 r. (środa)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) godz. 12:00 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 12:00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 13 lipca 2020 r. (poniedziałek)

do 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

do 21 sierpnia 2020 r. (piątek) do godz. 15:00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 12:00 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 12:00
7 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Skip to content