Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych  do szkół ponadpodstawowych  na r.sz. 2020/2021

 

Lp Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca  2020 r.

do godz. 15.00

2 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania

na badanie lekarskie

– na badania  sanitarno-eidemilogiczne ( badan w „sanepidzie” nie robią kandydaci w zawodzie technik analityk i technik technologii chemicznej)
–  do  lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie oraz opinia ws. badań sanitarno-epidemiologicznych tj.  orzeczenie o zdolności wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej

na inne osoby

od 15 czerwca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r. 

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

– świadectwo ukończenia szkoły

– 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),

– kartę zdrowia.
(w rekrutacji dodatkowo punktowany-1pkt.- jest udział w wolontariacie. należy przedstawić zaświadczenie)

Od 26 czerwca  2020 r. do 10 lipca 2020 do godz. 15.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r

do godziny 15:00
(po 4 sierpnia nie można zmienić wniosku o w kwestii wyboru szkoły)

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły

do 4 sierpnia 2020 r.
6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły do 11 sierpnia 2020 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
 

8

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ) zaświadczenia lekarskiego zawierającego zaświadczenie i orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **

od 13 sierpnia 

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia i orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły

w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej

lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie

składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia

25 września 2020

9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00

 

Inne informacje:    

 1. od 26 czerwca do 10 lipca br. dostarczamy wraz ze świadectwem ukończenia – 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem.) oraz kartę zdrowia.
  Bardzo prosimy o zdjęcia na jasnym tle  i w  jasnych  bluzkach.  Ułatwia to widoczność pieczęci na zdjęciu na legitymacji.
  2. Zajęcia edukacyjne, których oceny przeliczane są na punkty we wszystkich profilach to: język polski i matematyka  .
  W poszczególnych profilach dodatkowo punktujemy:

 -technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich :informatyka i biologia
technik hotelarstwa, technik organizacji  turystki: informatyka i geografia
-technik analityk,technik technologii chemicznej:
biologia i -chemia,
-technik usług fryzjerskich:
informatyka i –biologia
– Branżowa Szkoła  I Stopnia kucharz, kelner, fryzjer:
plastyka i  informatyka,

 1. Od dnia 1 września 2020r na zajęcia praktyczne obowiązuje strój roboczy tj.- biały płócienny fartuch oraz nakrycie głowy. Należy zaopatrzyć się
  we własnym zakresie (dostępne w sklepach medycznych albo  secondo-handach). Dotyczy uczniów w zawodzie:
  – technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych
       – BS I Stopnia: kucharz, kelner

 

Skip to content