TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Technik technologii żywności
Zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Nauka umożliwia zdobycie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

  • SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Kształcenie praktyczne odbywa się:

  • w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych oraz i warsztatach szkolnych
  • w zakładach przemysłu spożywczego w ramach praktyki zawodowej

Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór roboczy/służbowy (określany przez nauczycieli przedmiotu / pracodawcę)

 

Możliwości zatrudnienia:

Technik technologii żywności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w tym w firmach zajmujących się oceną żywności i laboratoriach analizy żywności. Ponadto w firmach produkującą żywność, zajmujących się jej przechowywaniem i dystrybucją. W zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych. Absolwent może prowadzić własną działalność w branży spożywczej.

Skip to content