Procedura usprawiedliwiania uczniów ZSCH

Procedura usprawiedliwiania uczniów ZSCH

I. Dokumentami które funkcjonują jako forma usprawiedliwienia nieobecności w szkole w  następującej kolejności są;

  • zaświadczenia wydane od odpowiednich  instytucji,
  • kartki które otrzymuje rodzic zawsze na początku każdego semestru w liczbie 4 sztuk
  • osobiste stawiennictwo  rodzica w szkole.

1. Kartki, które otrzymuje rodzic na semestr powinny być wykorzystane w pierwszej kolejności przy usprawiedliwieniach uczniów. Jeśli kartki zostaną zagubione nie ma możliwości otrzymania nowych.

2. Jeśli rodzic wykorzystał wszystkie kartki i nie posiada zaświadczenia z jakiego powodu dziecka nie było na zajęciach, wówczas usprawiedliwienia może dokonać sam poprzez osobistą wizytę w szkole u wicedyrektora, pedagoga szkolnego.

3. Kartkami nie można usprawiedliwić pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych.

4. Pierwsze i ostatnie godziny nieobecności w szkole można usprawiedliwić tylko w uzasadnionych wypadkach poświadczonych przez stosowne instytucje bądź w wyjątkowej sytuacji losowej osobiście przez rodzica.

  • Uczeń pełnoletni aby zwolnić się z lekcji musi dokonać wpisu w księdze wyjść a następnie dostarczyć dyrektorowi szkoły  zaświadczenie od stosownych instytucji potwierdzające zasadność zwolnienia z zajęć.
  • Uczenia niepełnoletniego zwolnić z lekcji może tylko osobiście rodzic, prawny opiekun albo osoba wskazana przez rodzica poprzez notarialne pełnomocnictwo, który dokonuje osobistego wpisu w księdze wyjść następnie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły który dokonuje usprawiedliwienia nieobecności ucznia. Jeśli nie ma dyrektora szkoły rodzic zgłasza fakt zwolnienia u pedagoga szkolnego bądź kierownika szkole

5. Jeśli rodzic zgłosi wychowawcy, pedagogowi, dyrektorowi szkoły brak możliwości usprawiedliwienia dziecka z  powodu  wyjątkowej sytuacji życiowej w terminie 7 dni, może usprawiedliwić osobiście nieobecność dziecka podczas co miesięcznych konsultacji z rodzicami przypadającymi w każdą  drugą  środę miesiąca, ale tylko nieobecności z poprzedniego miesiąca.

 

 

Skip to content