Kalendarium

KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU
1946 Powstaje 3-letnie Liceum Papiernicze. Kierownikiem zostaje mgr inż. Zofia Niwińska.
1947 Szkoła przenosi się do pomieszczeń nad garażami fabrycznymi na terenie Celulozy przy ul. Lęgskiej 4. Mianowanym dyrektorem zostaje mgr Marian Skubała. Nowy dyrektor bardzo krótko sprawuje swą władzę. Umiera nagle w wieku 44 lat na początku marca 1949 r. Nauczyciele i młodzież przeżywają ogromny żal po utracie doskonałego pedagoga i wielkiego przyjaciela młodzieży. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora pełni znowu mgr inż. Zofia Niwińska.
1949 Dyrektorem zostaje mgr Aleksander Szatkowski (od lipca 1949).
1950 Oddany zostaje do użytku nowy budynek szkoły Powstaje pierwsza klasa 4-letniego technikum.
1959 Oddano do użytku nowy budynek internatu.
1960 Obok Technikum Celulozowo-Papierniczego powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności aparatowy przemysłu chemicznego.
1962 Rozpoczyna naukę pierwsza klasa 5-letniego technikum specjalności technologia procesów chemicznych.
1963 Przeniesienie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na ul. Nowomiejską.
1965 Dyrektor Aleksander Szatkowski odchodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem zostaje nauczyciel chemii mgr Zdzisław Nogala.
1966 Powstaje 3-letnie technikum na podbudowie ZSZ dla pracujących i niepracujących.
1968 Przemianowanie szkoły na Technikum Chemiczne i nadanie jej imienia Marii Skłodowskiej-Curie. W skład Technikum Chemicznego wchodziły: 4-letnie technikum o specjalności technologia celulozy i papieru, 5-letnie technikum o specjalności technologia procesów chemicznych, 3-letnie technikum o specjalności technologia procesów chemicznych po ZSZ, 3-letnie technikum o specjalności technologia procesów chemicznych dla pracujących.
1971 Odbywa się III zjazd absolwentów.
1975 Wszystkie typy szkół o specjalności chemicznej połączono w Zespół Szkół Chemicznych i wprowadzono nową specjalność – technologię tworzyw sztucznych w 4-letnim technikum w miejsce technologii procesów chemicznych. Dotychczasowy dyrektor mgr Z. Nogala zostaje powołany na stanowisko wicekuratora i odchodzi do pracy w Kuratorium. Nowym dyrektorem zostaje nauczyciel historii, z-ca dyrektora mgr Mieczysław Urbanowicz.
1976 Uroczyste obchody 30-lecia. Wydany zostaje okolicznościowy folder.
1977 Powstaje Liceum Spożywcze o specjalności operator procesów technologicznych przemysłu spożywczego.
1978 Dyrektor M. Urbanowicz przenosi się do innej szkoły. Nowym dyrektorem zostaje mgr Helena Pawłowska.
1979 Powstaje Liceum Gastronomiczne. Kończy się cykl kształcenia w technikum na podbudowie ZSZ.
1982 Rozpoczyna się kształcenie kucharza na poziomie ZSZ. Reaktywuje się przerwaną w 1979 r. technologię procesów chemicznych o 5-letnim cyklu.
1985 Powstaje 5-letnie technikum o specjalności technologia ceramiki.
1986 Kończy się cykl kształcenia w Liceum Zawodowym o specjalności operator procesów technologicznych przemysłu spożywczego. Dyrektor H. Pawłowska odchodzi na emeryturę. Nową dyrektorką zostaje mgr E. Stępień.
1987 Rozpoczyna się nauka w 3-letnim technikum ceramicznym po ZSZ. Z rocznym opóźnieniem odbywa się IV zjazd absolwentów z okazji 40-lecia, który zaszczyciła obecnością Zofia Niwińska pierwsza dyrektorka.
1988 Wprowadza się 5-letnie technikum o specjalności analiza chemiczna (dla dziewcząt).
1991 Kończy się cykl kształcenia w 5-letnim technikum ceramicznym. Rozpoczyna się kształcenie w dwóch pierwszych klasach liceum ogólnokształcącego. Liceum Gastronomiczne przeksztalca się w 4-letnie technikum o specjalności żywienie zbiorowe.
1992 Kończy się 3-letnie technikum o specjalności technologia ceramiki na podbudowie ZSZ, kończą się inne specjalności ceramiczne.
1993 Przekształca się klasy: pierwszą, drugą i trzecią technikum o specjalności technologia procesów chemicznych w 5-letnie technikum ochrony środowiska.
1994 Kończy się kształcenie technologów celulozy i papieru.
1995 Kończy się kształcenie technologów procesów chemicznych.
1996 V zjazd absolwentów z okazji 50-lecia szkoły.
1997 Rozpoczyna się kształcenie w Technikum Technologii Żywności o specjalności analiza środków spożywczych.
1998 Wicedyrektor H. Nogala odchodzi na emeryturę. Nową wicedyrektor zostaje absolwentka szkoły z 1972r. J. Piotrowska.
2001 Kończy się kształcenie w liceum ogólnokształcącym i w technikum chemicznym – specjalność analiza chemiczna. Zakończenie kształcenia profilu w kierunku chemicznym jest związane z brakiem chętnych do kontynuowania nauki w zawodach chemicznych. Umiera kierownik szkolenia praktycznego Tadeusz Padło. Był wieloletnim pedagogiem, przyjacielem młodzieży i nieodżałowanym pracownikiem. Nowym kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje absolwentka szkoły z 1982r. G. Wilińska. W związku z reformą szkolnictwa szkoła jako ponadpodstawowa przekształca się w ponadgimnazjalną.
2002 Rozpoczyna się kształcenie na podbudowie gimnazjum w następujących kierunkach: 4-letnie Technikum Hotelarskie, 4-letnie Technikum Technologii Żywności, 4-letnie Technikum Ochrony środowiska, 4-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 2-letnia ZSZ specjalność – kucharz małej gastronomii, 3-letnia ZSZ specjalność – cukiernik (dla pracowników młodocianych), 3-letnia ZSZ specjalność – piekarz (dla pracowników młodocianych). Do Zespołu Szkół Chemicznych zostają włączone klasy zawodowe pracowników młodocianych w zawodach: kucharz, kelner, piekarz, ciastkarz z Zasadniczej szkoły Zawodowej Nr 2 we Włocławku.
2003 Rozpoczyna się kształcenie w 4-letnim Technikum kelnerskim i 4-letnim Technikum Kucharskim.
2005 Do Zespołu Szkół Chemicznych zostaje włączony Zespół Szkół Nr 2 we Włocławku. Oferta edukacyjna rozszerza się o następujące klasy: 3- letni ZSZ specjalność: fryzjer (pracownik młodociany), 3-letnie liceum profilowane: profil rolno-spożywczy, 2-letnia szkoła policealna – technik usług kosmetycznych, 2-letnia szkoła policealna dla dorosłych w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik masażysta.
2006 Dyrektor Szkoły Pani mgr E. Stępień odchodzi na emeryturę. Nowym Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Sławomir Kopyść.
2007 W Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku odbyły się uroczystości związane z VI Zjazdem Absolwentów. Szkoła otrzymuje nowy sztandar.
2009 W Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku otworzono nowy kompleks boisk.
XII 2010r do 31 VIII 2011r Pan Dyrektor mgr Sławomir Kopyść odchodzi do Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektorem pełniącym obowiązki zostaje Pani mgr inż. Krystyna Młotkowska
Od 01.IX 2011 Dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych zostaje p. mgr inż. Krystyna Młotkowska.
2013 Symboliczne otwarcie Sali Obsługi Konsumenta, w której uczniowie zdobywają swoje pierwsze umiejętności kelnerskie.
2014 Oficjalne otwarcie pracowni hotelarskiej , w której prowadzone są zajęcia dla przyszłych techników hotelarstwa.
2016 Anwil i Zespół Szkół Chemicznych podpisali umowę o współpracy.

W Chemiku powstaje klasa patronacka Anwilu – technik technologii chemicznej. Uczniowie tej klasy będą teorie poznawać na zajęciach w szkole natomiast jej zastosowanie będą ćwiczyć na praktykach w spółce.

2016 Dispersions and Resins Sp.z.o. i Zespół Szkół Chemicznych podpisali umowę o współpracy. Umowa otwiera możliwości dla młodych chemików , którzy mogą uczestniczyć w stażach i praktykach .
2016 VII Zjazd absolwentów

 

Skip to content