Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego

Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku. Organizacja pracy w czasie zagrożenia epidemicznego. Obowiązuje od 1 września 2020 r.

Zarządzenie nr 14 – 2020 / 2021 Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2020 r. sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy szkoły w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – zobacz

 

I . MODELE KSZTAŁCENIA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO:

 1. Tradycyjny (stacjonarny) model nauki w szkole opiera się na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
 2. Modele mieszany i zdalny będą oparte na opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.
 3. Model mieszany 

W tym modelu zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I i IV  – zajęcia stacjonarne, a klasy drugie i trzecie na przemian co tydzień zdalnie i stacjonarnie).

W modelu mieszanym nauczanie zdalne będzie dotyczyć w szczególności uczniów:

pozostających na kwarantannie;

 • przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem;
 • mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Model zdalny będzie oznaczał zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.
 2. Model mieszany lub zdalnybędzie mógł być wprowadzony w oparciu o opinię inspektora sanitarnego do innej organizacji pracy szkół.Wpłyną na nią:

– zakażenie SARS-CoV-2 w szkole;

– lokalna sytuacja epidemiologiczna;

– kwarantanna któregoś z uczniów lub pracowników;

– opinia lekarza (choroby przewlekłe);

– orzeczenie – indywidualne nauczanie.

 1. Wpływ na funkcjonowanie placówki będzie miała również sytuacja epidemiologiczna w powiecie i ewentualne przypisanie powiatu do strefy żółtej lub czerwonej.

 

II . PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI  PRACY SZKOŁY:

 1. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą dwoma wejściami: głównym – klasy pierwsze i drugie orazwejściem od ul. Ogniowej klasy trzecie i czwarte. Uczniowie dezynfekują dłonie tuż przy wejściu do szkoły.
 2. Obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego w przestrzeniach wspólnych (korytarze, łazienki, klatka schodowa, szatnia) oraz noszenie maseczek lub przyłbic w celu zasłaniania nosa i ust. Uczeń w klasie po zajęciu miejsca może zdjąć maseczkę.
 3. Wychowawcy klasy zobowiązani zostali do poinformowania uczniów o obostrzeniach związanych z epidemią i zasadach bezpiecznego przebywania w szkole oraz do odnotowania tego w dokumentach szkolnych (dziennik lekcyjny).
 4. Nauczyciele i wychowawcy stale przypominają uczniom ogólne zasady higieny: częste mycie rąk i ich dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, które precyzuje osobny regulamin szatni.
 6. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczne dla danej klasy są prowadzone w tej samej sali lekcyjnej. Wyjątek stanowią zajęciajęzykowe i zawodowe, które odbywać się będą w specjalistycznych pracowniach oraz zajęcia wychowania fizycznego.
 7. W czasie przerw uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli.
 8. Przerwy śródlekcyjne powinny być przeznaczone na wietrzenie klasy.
 9. Dezynfekowanie przestrzeni wspólnych odbywa się według osobnej instrukcji.
 10. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na zajęcia wychowania fizycznego oraz w pracowniach informatycznych i zawodowych.
 11. Ograniczona zostaje ilość uczniów korzystających jednocześnie z łazienki (uczniowie będą mogli korzystać z WC nie tylko podczas przerw).
 12. Obowiązuje ograniczenie wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 13. Wejście lub przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły zostaje ograniczone do minimum. W sekretariacie obsługiwany jest jeden interesant. Rodzic przychodzi do szkoły osobiście tylko w wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z wychowawcą, pedagogiem i innym nauczycielem.

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA W CZASIE EPIDEMII:

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych (sugerujących infekcję dróg oddechowych lub gorączkę) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. W szkole funkcjonują dwieizolatki – pomieszczeniadla uczniów, których stan zdrowia wskazuje na prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia COVID-19.
 5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 6. W szkole nie powinno być przedmiotówzbędnych i takich, których nie można skutecznie zdezynfekować. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 11. Ustalone i upowszechnione są zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniony jest konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek  i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Zamawianie książek odbywa się zdalnie.

Ww. zasady organizacji pracy szkoły i stosowania reżimu sanitarnego zostały przekazane nauczycielom na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2020 r. i wysłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Powyższe informacje znalazły się również na stronie internetowej szkoły

Obowiązkiem nauczyciela i wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z powyższym regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego.

UWAGA!!! Prosimy wszystkich o zachowanie reżimu sanitarnego – tj. zachowanie dystansu społecznego oraz środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbica itp.)

 

sie 31, 2020

Skip to content