TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 422104

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki turystycznej. Propozycje miejsc pracy dla absolwentów w tym zawodzie obejmują: biura turystyczne, miejsca informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego. Absolwent tego zawodu może zostać zatrudniony jako pracownik branży turystycznej lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki.

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych I i II stopnia.

Program nauczania zawodu technik organizacji turystyki (symbol cyfrowy zawodu 422104) przeznaczony jest dla pięcioletniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej.

Turystyka stanowi jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów usługowych, a jednocześnie ważny element życia społecznego. Tendencje prognozowane w perspektywie najbliższych lat zakładają dalszy jej rozwój i wzrost zapotrzebowania na pracowników obsługi ruchu turystycznego.

Współczesny turysta jest wymagającym klientem, oczekującym od pracownika obsługi turystycznej znajomości jego potrzeb i tworzenia oferty adekwatnej do jego oczekiwań.

Oczekiwania pracodawców w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczą przede wszystkim określonych kwalifikacji w zakresie tworzenia produktu turystycznego i kalkulacji jego kosztów, a także praktycznych umiejętności związanych z jego realizacją. Kolejnymi istotnymi wymogami są: znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych i sporządzania dokumentacji branżowej oraz duża samodzielność. Wśród kompetencji przyszłości, jakich oczekują pracodawcy, dwie są kluczowe: nastawienie na rozwój oraz porównywanie ofert/wyszukiwanie informacji. W obszarze wiedzy i umiejętności biznesowych najważniejsza jest kompetencja związana z umiejętnościami sprzedażowymi.

Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe.

Badania socjologów pokazują, że wśród zawodów, które w ciągu najbliższych 10 lat mogą być najbardziej pożądane na rynku pracy, na podium znajdują się zawody związane z organizacją czasu wolnego. Potwierdzają ten fakt analizy rynku pracy, według których wzrośnie zapotrzebowanie na zawody związane z organizacją czasu wolnego i rozwijaniem zainteresowań oraz hobby. Poszukiwani będą animatorzy oraz organizatorzy imprez turystycznych i okolicznościowych.

 

Propozycje miejsc realizacji praktyk zawodowych dla nauczanych kwalifikacji:

 

Kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: biura turystyczne (organizator turystyki/agent turystyczny), biura organizatorów kongresów i konferencji, inne podmioty świadczące usługi turystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: biura podróży (organizator turystyki, agent turystyczny), placówki świadczenia informacji turystycznej, obiekty hotelarskie, urzędy administracji państwowej (stanowiska związane z organizacją i promocją turystyki), miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza), placówki muzealne, inne podmioty świadczące usługi turystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja Przygotowanie imprez i usług turystycznych HGT.07.

 • Teoretyczne przedmioty zawodowe:
 • Podstawy turystyki
 • Geografia turystyczna
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia projektowania imprez i usług turystycznych
 • Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych
 • Pracownia obsługi turystycznej
 • Praktyka zawodowa

 

Kwalifikacja Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych HGT.08.

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Geografia turystyczna
 • Język obcy zawodowy
 • Marketing usług turystycznych
 • Obsługa turystyczna

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia obsługi turystycznej
 • Pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych
 • Pracownia informacji i promocji turystycznej
 • Praktyka zawodowa

W szkole zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach turystycznych wyposażonych w indywidualne stanowiska komputerowe i wysokiej jakości sprzęt biurowy.

Skip to content