TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311103

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

 

Program nauczania zawodu technik analityk 311103 przeznaczony jest dla pięcioletniego technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej. Analityka jest przykładem dyscypliny naukowej, w której wykorzystywane są osiągnięcia zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i stosowanych w szeregu innych dyscyplin, takich jak: biologia, biochemia, fizyka, informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, metrologia. Rozwój chemii analitycznej oraz metod i technik analitycznych związany jest nie tylko z koniecznością ustalenia składu różnych substancji i materiałów, ale także badaniem przebiegu zjawisk i procesów, czyli określeniem zmiany składu i właściwości próbki w czasie. Kontrola i zapewnienie jakości uzyskiwanych wyników wymaga przestrzegania zasad funkcjonowania laboratoriów analitycznych zgodnie z wymaganiami norm, systemów zarządzania jakością, akredytacji i dobrej praktyki laboratoryjnej.

Możliwości zatrudnienia techników analityków są bardzo duże. Technik analityk może podjąć pracę w laboratorium analiz środowiskowych, w laboratoriach badających środki spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, a przede wszystkim w laboratoriach zakładów przemysłowych. I to nie tylko przemysłu chemicznego, bo przecież prawie każdy zakład przemysłowy bada surowce, wytworzone produkty, a także wodę, ścieki czy powietrze. Technik analityk może pracować na różnych stanowiskach, takich jak: próbobiorca, laborant biochemiczny, mikrobiologiczny, kontroler jakości wyrobów przemysłowych i osoba wykonująca badania analityczne. W sformułowanych – na potrzeby rynku pracy – charakterystykach zawodu laborant (laborant to najczęściej występujące na rynku pracy stanowisko dla analityka).

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Podstawy technik laboratoryjnych
 • Preparatyka chemiczna
 • Język obcy zawodowy w pracy laboratoryjnej

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia technik laboratoryjnych
 • Praktyka zawodowa I

 

Kwalifikacja CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Przedmioty organizowane

 • Chemia analityczna
 • Analityka techniczna
 • Podstawy bioanalityki i analityki środowiskowej
 • Język obcy zawodowy w badaniach analitycznych

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia kontroli laboratoryjnej i procesowej
 • Pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych
 • Praktyka zawodowa II

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych.

Skip to content