zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

Regulamin rekrutacji

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIAORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 17.05.2021 r.

do 25.06. 2021r.

do godz. 15.00

od 3.08.2021 r.

do 6.08.2021 r.

2 Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie:
1. do  lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie oraz. orzeczenie o zdolności wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej  na inne osoby2. do sanepidu na badania  sanitarno-epidemilogiczne ( badań w „sanepidzie” nie robią kandydaci w zawodzie technik  analityk i technik technologii chemicznej
od 17.05.2021 r.

do 26.07.2021 r.

 od 3.08.2021r.

 do 13.08.2021r.

3  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:
(dostarczamy TYLKO do szkolny pierwszego wyboru)– świadectwo ukończenia szkoły
– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
– 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),
– kartę zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)
– badania lekarskie (jeśli już są wykonane)
– w rekrutacji dodatkowo punktowany (1pkt). jest udział w wolontariacie. Należy przedstawić zaświadczenie.

oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

od 25.06.2021r.

do 14.07.2021 r.

do godz. 15.00

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach. do 14.07.2021 r. do 5.08.2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
      22.07.2021 r. 16.08.2021 r.
   6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

− także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych*

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 

od 23.07.2021 r.

do 30.07.2021 r.

do godz. 15.00

od 17.08.2021r. do 20.08.2021r.   

do godz.15.00

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2.08.2021 r.

do godz. 14.00

23.08.2021 r.

Dodatkowe informacje:

1.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

 

Nabór  odbywa się w systemie elektronicznym opartym na następujących zasadach:

 1. kandydaci we wniosku o przyjęcie do szkoły wskazują wybór dowolnej liczby oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, Pamiętać należy o tzw. „szkole pierwszego wyboru” (tzn. szkoła do której chciałby chodzić) tj. na pierwszym miejscu wskazujemy szkołę, do której składać będzie także wydrukowany wniosek .
 2. kandydat nie zawsze przyjmowany jest do „szkoły pierwszego wyboru”. Jeżeli liczba punktów nie pozwoli do przyjęcia do oddziału w „szkole pierwszego wyboru” kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia,
 3. dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym:
  a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  b) ocena zachowania.
 4. kandydaci są przyjmowani do wybranych przez siebie oddziałów w kolejności uzyskanej liczby punktów, aż do zapełnienia oddziału w liczbie 30 uczniów.
 5. zajęcia edukacyjne, których oceny przeliczane są na punkty we wszystkich profilach to: język polski i matematyka .
 6. W poszczególnych profilach dodatkowo punktujemy:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich : informatyka i biologia
  • technik hotelarstwa, technik organizacji  turystki: informatyka i geografia
  • technik analityk, technik technologii chemicznej: biologia i chemia,
  • technik usług fryzjerskich: informatyka i biologia
  • Branżowa Szkoła  I Stopnia kucharz, kelner, fryzjer: plastyka i  informatyka,
 1. kandydatów przyjętych do oddziałów: kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz od dnia 1 września 2021r.  na zajęcia praktyczne obowiązywać będzie strój roboczy tj.- biały płócienny fartuch oraz nakrycie głowy.  Należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty składane są w trakcie przyjmowania kandydata do szkoły zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego.

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu naboru elektronicznego i podpisany przez kandydata oraz opiekuna prawnego);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia (od szkolnej pielęgniarki);
 • zaświadczenie lekarskie oraz  orzeczenie  od lekarza medycyny pracy
 • 3 aktualne zdjęcia. (legitymacyjne)

 

Skip to content